กฐินพลังจิต 10 ปี ถวายวัดท่าขนุน (23 ต.ค. 56) ยอดรวม 510,000 บาท

หนังสือขออนุญาตจัดกฐินพลังจิต 10 ปี ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดได้จากพระอาจารย์เล็ก เจ้าอาวาสวัดท่าขนุนคุณวีระชัย แก่นภักดี (พี่ WebSnow) เจ้าของเว็บพลังจิต เป็นตัวแทนพวกเราทุก ๆ คนในการนำถวายกฐินพลังจิต 10 ปีคุณวีระชัย แก่นภักดี (พี่ WebSnow) เจ้าของเว็บพลังจิตและผู้บริหารเว็บ ถวายผ้าไตรจีวร พร้อมบริวารกฐิน (ปัจจัย 510,000 บาท) แด่วัดท่าขนุน
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับพระอาจารย์เล็ก พี่ WebSnow (ใส่สูทยืนแถวหลัง ตรงกับพระพุทธรูปองค์ซ้ายสุด) สมาชิกเว็บพลังจิต และกัลยาณมิตรใบโมทนาบัตรจากวัดท่าขนุน "โครงการกฐินพลังจิต ๑๐ ปี" ยอดรวม ๕๑๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้่วน)

ในงานกฐินครั้งนี้มีสมาชิกเว็บพลังจิตร่วมเดินทางไปร่วมงาน ประมาณ 150 คน
และได้จัดรถตู้อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้ร่วมงานจากในวัดและหน้าวัด (ฟรีตลอดงาน)

ขอเชิญทุก ๆ ท่านร่วมโมทนาบุญ